Diagnosi

Per fer la diagnosi, la comissió digital del centre ha utilitzat tres recursos:

  • Enquesta al professorat, a l’alumnat i a les famílies: la participació del professorat ha estat del 95%, la de l’alumnat del 85% i la de les famílies del 50%. Per determinar les preguntes, s’han analitzat els ítems del pla TAC (veure plaTAC dins la secció Plans de la documentació estratègica) i les àrees digitals que marca el Projecte Educatiu de Centre (alumnat, professorat i centre).
  • Entrevistes amb la direcció del centre i amb el coordinador digital.
  • Valoració dels resultats de l’enquesta en un claustre.
  • Sistema d’indicadors que el centre ja recull anualment.

A partir de l’anàlisi d’aquestes eines, es detecten els següents punts forts i punts febles segons diferents aspectes.