Objectius

Volem ser un centre que faci ús habitual de les eines digitals a l’aula, i amb visió de futur que aconsegueix una millora constant del rendiment acadèmic de l’alumnat, donant resposta a les diferents necessitats de tots els agents implicats: docents, alumnat, famílies, organitzacions i empreses de l’entorn.

S’han planificat objectius, obtinguts a partir de la diagnosi dels punts forts i febles, enfocat a les accions de millora contínua del centre en l’àmbit digital, que es concretaran a mitjà termini (3 o 4 anys).

Objectius vinculats al PEC

Objectius extrets de la diagnosi digital de centre