Proves de compleció

Proves anuals per completar els ensenyaments d’ESO.

Calendari
Termini de presentació de sol·licituds d’inscripció Info. coord. pedagògica centre.
Publicació al tauler d’anuncis del centre del calendari de les proves i de les llistes d’admesos i exclosos Info. coord. pedagògica centre.
Termini de presentació de reclamacions a les llistes d’admesos i exclosos Info. coord. pedagògica centre.
Realització de les proves Info. coord. pedagògica centre.

Alumnes que poden presentar-s’hi

Els requisits que han de reunir els alumnes per poder presentar-se a aquestes proves són:

  1. Haver cursat l’ESO (el 4t curs inclòs) sense haver obtingut el títol i amb un màxim de cinc matèries suspeses.
  2. Tenir almenys 18 anys o complir-los dins de l’any.
    També hi pot concórrer l’alumne/a que faci els 17 anys durant l’any sempre que compleixi alguna de les condicions següents:
    – Tenir un contracte laboral que l’impedeixi assistir al centre en règim ordinari.
    – Trobar-se en procés d’obtenció d’un permís de treball (alumnat estranger).
    – Ser esportista d’alt rendiment.

En aplicació d’aquests requisits, queden exclosos de les proves els alumnes inscrits per repetir 4t d’ESO en el present curs. En canvi, hi poden concórrer els alumnes que estan matriculats a ensenyaments d’adults o a l’Institut Obert de Catalunya, sempre que compleixin els requisits abans esmentats.