Proves de compleció

Proves anuals per completar els ensenyaments d’ESO

Calendari
Termini de presentació de sol·licituds d’inscripció Del 2 al 23 de febrer de 2017
Publicació al tauler d’anuncis del centre del calendari de les proves i de les llistes d’admesos i exclosos Entre el 27 de febrer i l’1 de març de 2017
Termini de presentació de reclamacions a les llistes d’admesos i exclosos Del 2 al 6 de març de 2017
Realització de les proves Durant el mes de març

Alumnes que poden presentar-s’hi

Els tres requisits que han de reunir els alumnes per poder presentar-se a aquestes proves l’any 2017 són:

 1. Haver finalitzat l’ESO l’any 2015 o 2016.
 2. Tenir almenys 18 anys o complir-los dins de l’any 2017.
  També hi pot concórrer l’alumne/a que faci els 17 anys l’any 2017 sempre que compleixi alguna de les condicions següents:
  – Tenir un contracte laboral que l’impedeixi assistir al centre en règim ordinari.
  – Trobar-se en procés d’obtenció d’un permís de treball (alumnat estranger).
  – Ser esportista d’alt rendiment.
 3. Haver cursat l’ESO (el 4t curs inclòs) sense haver obtingut el títol i amb un màxim de cinc matèries suspeses.

En aplicació d’aquests requisits, queden exclosos de les proves els alumnes inscrits per repetir 4t d’ESO en el present curs 2016-2017. En canvi, hi poden concórrer els alumnes que estan matriculats a ensenyaments d’adults o a l’Institut Obert de Catalunya, sempre que compleixin els tres requisits abans esmentats.