Projecte educatiu

MISSIÓ, VISIÓ i VALORS

a) Sobre la missió i els valors del Xifra.

El primer Projecte Educatiu de Centre data del mes de juny de l’any 1994; el vigent fou el revisat i aprovat pel Claustre de professorat i pel Consell Escolar el mes de maig de l’any 2000 i posteriorment revisat i actualitzat el mes de desembre de l’any 2017. En el Projecte Educatiu de Centre s’hi recullen els trets d’identitat del nostre centre. Si en el primer document es definien els aspectes materials, d’identitat i de cohesió social que definien l’institut Narcís Xifra, a la revisió del redactat del Pla Estratègic, de l’any 2010, es reprenien aquells trets i s’hi afegia i es concretava la missió del centre al voltant dels següents nuclis:

“Primerament, ens sentim un centre educatiu plenament integrat en la societat gironina i amb sentiment europeu”. D’aquí que prengui sentit la creació i les tasques que està duent a terme en l’actualitat la Comissió Mobilitat associada als Projectes de Mobilitat i Internacionalització.

– En segon lloc, es diu que “volem ser un centre curós amb el medi ambient”. D’aquí els objectius i projectes que es promouen des de la Comissió Escola Verda.

– En tercer lloc, ens referim que “som un centre que volem tenir una especial sensibilitat per treballar en sistemes que permetin la millora de la qualitat en els ensenyaments”. D’aquí el treball que hem endegat amb les Xarxes d’Orientació, la d’Emprenedoria, la d’Innovació i la xarxa de Qualitat i millora contínua.

– I finalment, es diu que “som un centre que vol vetllar per la bona relació entre les persones de la comunitat educativa en un marc de tolerància, llibertat, responsabilitat i diàleg”. D’aquí la importància que el centre trasllada a la tasca que està duent a terme la Comissió de convivència.

Alhora, quant als valors que volen ser definitoris del nostre centre, l’actual Projecte de direcció recupera també els del Projecte Educatiu de Centre i en el seu redactat es recull: el foment de la formació integral, l’esperit crític i la capacitat de discussió; l’orientació de l’alumnat segons les seves aptituds; l’aconfessionalitat, el pluralisme i el respecte als valors democràtics; la solidaritat i el respecte als altres; la coeducació i la diversitat; el foment de la llengua i cultura catalana; i la qualitat i millora contínua.

Actualment emmarquem la nostra actuació en el disseny estratègic d’acord amb l’actual Projecte Direcció amb la voluntat de redefinir i actualitzar el Projecte Educatiu de Centre del Narcís Xifra pels canvis d’aquests darrers anys tant de les condicions materials del nostre institut com en les noves formes de comunicació i d’expressió de la realitat social; i també, segons els objectius del sistema educatiu català per tal d’incloure les innovacions de caràcter pedagògic i per fomentar la cohesió de la comunitat educativa i la seva projecció en l’entorn. I sense descuidar, per descomptat, l’afany de bastir la nostra actuació dins un marc de treball basat en els valors que ja van ser descrits en la seva primera edició.

b) Sobre la visió del Narcís Xifra.

Dins el marc del Projecte Educatiu de Centre, i en la redacció de la visió, hi llegim: “Voldrem ser un centre educatiu en el seu sentit més ampli, vetllant per la qualitat de la tasca educativa en els diferents nivells d’estudis, procurant l’orientació professional i acadèmica més adient per a cada alumne tot restant amatents a l’evolució dels canvis tecnològics i socials”.

Partint d’aquests trets i dels objectius que planteja el nou marc estratègic es reprenen les qüestions que volen definir la nostra visió com a centre docent públic:

QUÈ I COM VOLEM SER? Volem ser un centre referent per endegar i transmetre actituds i metodologies de treball que promoguin els coneixements competencials i professionalitzadors i, alhora, que formin en la importància de l’actitud d’educar-se; volem promoure l’esperit crític entre els nostres alumnes i amb això incrementar en els diferents àmbits del centre el sentit d’identificació.

PER QUÈ EXISTIREM? Per l’accent que prendrà l’acció tutorial i la tasca dels equips docents com a eix dinamitzador dels estudis i per la cohesió que se cercarà en la creació dels equips pedagògics; per l’eficiència i eficàcia  en la creació de les comissions de treball i en la gestió; per la dinamització dels estudis i la projecció dels estudiants a través de la formació professional dual i dels projectes de mobilitat; i alhora, per la projecció i competència en el disseny i desenvolupament dels estudis de Batxillerat; i també, pels lligams establerts amb l’entorn i els agents externs.

QUÈ OFERTAREM? Metodologies de treball transversal en els estudis obligatoris cercant el rendiment òptim pels diferents nivells educatius; seguiment tutorial per tal d’assolir els objectius de rendiment acadèmic tot cercant la implicació de pares o tutors; el desenvolupament dels estudis postobligatoris de formació professional molt lligats a les competències professionalitzadores i al mercat de treball.

ENS DIFERENCIAREM? Per la cohesió i implicació dels equips pedagògics en la millora contínua i per la inclusió i el tractament de la diversitat.

COM TREBALLAREM? En àmbits: comunicant experiències docents, planificant amb autoexigència i esperit crític, desenvolupant la creativitat i la capacitat per analitzar i gestionar la complexitat.

QUINS VALORS RESPECTAREM? L’esforç, la formació i la cultura; la innovació, integració, participació i eficàcia en el treball; el respecte entre els membres de la comunitat educativa; el foment del raonament, l’esperit crític, el coneixement i el respecte per les diferents cultures; el compromís amb el medi ambient i la sostenibilitat; el compromís amb la llengua i la cultura catalana i el compromís amb l’avenir del nostre país.