Cita prèvia Secretaria

L’atenció presencial és només per casos que sigui estrictament necessari, la majoria de les gestions es poden resoldre telemàticament, per tant, us recomanem escriure un mail: secretaria@iesnx.cat

En el cas que hàgiu de venir presencialment, els horaris d’atenció al públic són de 10h a 13h de dilluns a divendres. Cal que seleccioneu el dia i l’hora, i ompliu els camps corresponents:


        
        

Personal information

Fields with * are required


Booking overviewSegons la normativa vigent del “REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMSegons la normativa vigent del “REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta a al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos”, les vostres dades són enregistrades a la secretaria del centre Institut Narcís Xifra i Masmitjà del Departament d’Ensenyament, en el registre d’entrada i seran utilitzades per a la gestió acadèmica, gestió administrativa i comunicació amb l’interessat. En qualsevol moment podeu fer ús del vostre dret de rectificació o supressió de les dades dirigint-vos a la secretaria del centre. Per tant autoritzo amb Si a que les meves dades siguin utilitzades per la gestió acadèmica i administrativa i comunicacions amb el centre segons la normativa vigent del /REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta a al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.ENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta a al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos”, les vostres dades són enregistrades a la secretaria del centre Institut Narcís Xifra i Masmitjà del Departament d’Ensenyament, en el registre d’entrada i seran utilitzades per a la gestió acadèmica, gestió administrativa i comunicació amb l’interessat. En qualsevol moment podeu fer ús del vostre dret de rectificació o supressió de les dades dirigint-vos a la secretaria del centre.