Assessorament i Reconeixement


FI DEL TERMINI OBERT DEL SERVEI D’ASSESSORAMENTS PEL CURS 2020/21

D’acord amb el calendari del servei publicat a principi de curs, donem per tancat el servei d’aquest curs. Queden pendents per fer els Reconeixements que es demanin d’acord amb el mateix calendari.

Es contactarà (entre el 30/04 i el 7/05) amb totes les persones que han omplert el formulari a dia d’avui per revisar la seva situació a nivell individual i pactar com i quan arribar al final del procés.

El servei es reprendrà el proper curs.

INICI DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT: PER AQUEST CURS 2020/21

Donem inici al Servei d’Assessorament i Reconeixement.

Igual que passa amb la formació post-obligatòria a l’Institut, optarem per un format el menys presencial possible per evitar riscos associats al COVID (menys encara en el nostre cas).

Aquí teniu penjats i actius els enllaços per  començar.

ASSESSORAMENT

 • Sol·licitud telemàtica.
 • Full de matrícula (només pels que han rebut el correu confirmant plaça després d’omplir la sol·licitud telemàtica).

El termini de presentació de sol·licituds s’allargarà fins a final del mes d’abril seguint el calendari adjunt.

El servei d’assessorament en la formació professional té per objectiu definir i orientar un itinerari formatiu i professional de la persona interessada per aconseguir-ne millorar la qualificació. Compta amb l’atenció personalitzada d’experts de la família professional. Durant el procés d’assessorament, que es desenvolupa al llarg d’un parell de sessions presencials al centre, l’usuari aporta tota la documentació de què disposa perquè li sigui valorat l’expedient formatiu i laboral.

Al final, l’usuari obté:

 • Un informe d’assessorament
 • El seu itinerari amb les recomanacions per dur-lo a terme.

Aquest informe és un requisit previ per sol·licitar el servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges que s’hagin assolit mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials

Destinataris (REQUISITS)

 • Persones amb experiència laboral (mínim 2 anys) que estiguin interessades a millorar la seva qualificació i que vulguin rebre assessorament personalitzat per aconseguir-ho.
 • Només es pot fer una única sol·licitud per persona.

Import del servei d’assessorament

 • 60 € en centres públics del Departament d’Educació
SERVEI DE RECONEIXEMENT (pels que per aquesta o altres vies hagin obtingut un INFORME D’ASSESSORAMENT).,

El servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials s’adreça a les persones que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l’experiència laboral o en activitats socials relacionats amb un determinat cicle formatiu.

Per sol·licitar el servei (posterior al d’assessorament) cal complir els requisits següents:

 • haver complert 18 anys,
 • acreditar experiència laboral o en activitats socials d’almenys 2 anys en el sector,
 • disposar de l’informe d’assessorament obtingut en el servei d’assessorament, o document equivalent de convocatòries d’acreditació o validació amb l’orientació i/o assessorament del mateix títol o d’un títol afí.

Destinataris

Persones amb experiència laboral i formació prèvia que disposin d’un informe d’assessorament del cicle professional corresponent i vulguin fer el reconeixement dels crèdits o mòduls que creguin convenients.

Només es pot fer una única sol·licitud per persona.

Import del servei de reconeixement

 • un crèdit de títol LOGSE: 40 € en centres públics del Departament d’Ensenyament.

 • una Unitat Formativa d’un títol LOE: 18 € en centres públics del Departament d’Educació
 • Les bonificacions i exempcions es mostren al full de matrícula, i són les habituals al Departament.

Posteriorment, per convalidar els crèdits reconeguts, la persona usuària s’ha de matricular en el cicle corresponent (en el nostre centre es fa docència, en diferents modalitats, de tots els que oferim dins del servei) – un cop acreditats els requisits d’accés – i ha de presentar els certificats de reconeixement obtinguts.

* Per tal d’accedir al servei, cal que porteu el següent document omplert a secretaria, junt amb la resta de documentació necessària, que és la que és requisit d’accés al servei (es troba més amunt en aquest escrit).

Sol·licitud al servei de Reconeixement

Presentació del servei d’assessorament i reconeixement:


COMPROMÍS DE QUALITAT

Carta de compromís