Assessorament i Reconeixement

logofp logo_reconeixement logo_assessorament_ok


INICI DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT:

ASSESSORAMENT

Les sol·licituds es poden realitzar durant tot el curs escolar

El termini de presentació de sol·licituds s’allargarà fins a final del mes d’abril seguint el calendari adjunt.

El servei d’assessorament en la formació professional té per objectiu definir i orientar un itinerari formatiu i professional de la persona interessada per aconseguir-ne millorar la qualificació. Compta amb l’atenció personalitzada d’experts de la família professional. Durant el procés d’assessorament, que es desenvolupa al llarg d’un parell de sessions presencials al centre, l’usuari aporta tota la documentació de què disposa perquè li sigui valorat l’expedient formatiu i laboral.

Al final, l’usuari obté:

 • Un informe d’assessorament
 • El seu itinerari amb les recomanacions per dur-lo a terme.

Aquest informe és un requisit previ per sol·licitar el servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges que s’hagin assolit mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials

Destinataris (REQUISITS)

 • Persones amb experiència laboral (mínim 2 anys) que estiguin interessades a millorar la seva qualificació i que vulguin rebre assessorament personalitzat per aconseguir-ho.
 • Només es pot fer una única sol·licitud per persona.

Import del servei d’assessorament

 • 60 € en centres públics del Departament d’Educació.
 • En el  pagament de l’import de totes les taxes i els preus públics s’estableixen les bonificacions i exempcions generals següents:
  • Bonificació del 50% (taxes) de l’import per a membres de família nombrosa de categoria general,  membres de famílies monoparentals.
  • Exempció del 100% (taxes) del pagament per a membres de família nombrosa de categoria especial, víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills), persones amb discapacitat igual o superior al 33% i infants o adolescents en acolliment familiar, Les persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció, Les persones víctimes de violència de gènere

  Si teniu bonificació del 50% els codis de bonificació són: 23FRACC2

SERVEI DE RECONEIXEMENT (pels que per aquesta o altres vies hagin obtingut un INFORME D’ASSESSORAMENT).,

El servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials s’adreça a les persones que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l’experiència laboral o en activitats socials relacionats amb un determinat cicle formatiu.

Per sol·licitar el servei (posterior al d’assessorament) cal complir els requisits següents:

 • haver complert 18 anys,
 • acreditar experiència laboral o en activitats socials d’almenys 2 anys en el sector,
 • disposar de l’informe d’assessorament obtingut en el servei d’assessorament, o document equivalent de convocatòries d’acreditació o validació amb l’orientació i/o assessorament del mateix títol o d’un títol afí.

Destinataris

Persones amb experiència laboral i formació prèvia que disposin d’un informe d’assessorament del cicle professional corresponent i vulguin fer el reconeixement dels crèdits o mòduls que creguin convenients.

Només es pot fer una única sol·licitud per persona.

Import del servei de reconeixement

 • un crèdit de títol LOGSE: 40 € en centres públics del Departament d’Ensenyament.

 • una Unitat Formativa d’un títol LOE: 18 € en centres públics del Departament d’Educació
 • Les bonificacions i exempcions es mostren al full de matrícula, i són les habituals al Departament.

Posteriorment, per convalidar els crèdits reconeguts, la persona usuària s’ha de matricular en el cicle corresponent (en el nostre centre es fa docència, en diferents modalitats, de tots els que oferim dins del servei) – un cop acreditats els requisits d’accés – i ha de presentar els certificats de reconeixement obtinguts.

* Per tal d’accedir al servei, cal que porteu el següent document omplert a secretaria, junt amb la resta de documentació necessària, que és la que és requisit d’accés al servei (es troba més amunt en aquest escrit).

Sol·licitud al servei de Reconeixement

Presentació del servei d’assessorament i reconeixement:


COMPROMÍS DE QUALITAT

Carta de compromís