FORMACIÓ PROFESSIONAL

Jornada de portes obertes Curs 23-24

Què és la Formació professional?

La formació professional capacita per exercir de manera qualificada diverses professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector.

La formació professional s’organitza per famílies professionals. Els ensenyaments de la formació professional s’ordenen en:

  • itineraris formatius específics IFE , que són ensenyaments professionals adreçats a alumnes d’entre 16 i 20 anys amb necessitats educatives especials associades a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada i que no es troben en disposició de seguir la formació professional ordinària;
  • programes de formació i inserció (PFI-FIAP I PFI-PTT), que estan pensats per a joves d’entre 16 i 21 anys que han deixat l’educació secundària obligatòria amb l’objectiu de proporcionar-los, d’una banda, la continuïtat formativa dins de la formació professional i, de l’altra, l’aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball;
  • cicles de grau bàsic, de grau mitjà i de grau superior, en què també hi ha cursos d’especialització per aprofundir coneixements després d’haver cursat un cicle formatiu. Els cicles formatius tenen una durada de 2.000 hores, que s’organitzen en dos cursos acadèmics; una part d’aquestes hores es destina a la formació en un centre educatiu i una altra part a la formació pràctica en centres de treball. Els cursos d’especialització tenen una durada d’entre 500 i 720 hores. Amb la superació d’un cicle formatiu de grau bàsic s’obté el títol de tècnic bàsic o tècnica bàsica; amb la superació d’un cicle formatiu de grau mitjà s’obté el títol de tècnic o tècnica, i amb la superació d’un de grau superior, el de tècnic o tècnica superior. 

Si necessites informació sobre l’accés als Cicles formatius i la continuïtat d’estudis, clica aquí.