Acredita’t

Preinscripció:

 • Actualització 10/04: Publicació dels resultats provisionals de persones admeses, en llista d’espera i excloses de la preinscripció:
 • Reclamacions: Les persones interessades disposen de tres dies hàbils a comptar a partir del dia següent al de la publicació del resultat provisional de la preinscripció, per presentar al·legacions en relació amb l’admissió o l’exclusió del procés (fins el 24/04). A partir del 25/04 es podrà consultar la llista definitiva d’admesos i exclosos.

———————————————————–

Lliurament de la documentació:

Del 27 de març al 2 d’abril: Presentació dels documents justificatius dels requisits d’accés. Cal lliurar a l’institut el model “Presentació de la documentació justificativa dels requisits de participació del procediment d’avaluació i acreditació de les competències professionals” i la documentació que l’acompanya. També es pot presentar a través dels registres establerts d’acord amb l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, indicant el centre on s’ha d’adreçar. Podeu consultar les oficines de registre en aquest enllaç.

Informació general:

De l’Àmbit: Emergències Sanitàries es convoquen 100 places. S’hi poden presentar les persones que disposin dels requisits d’experiència professional i/o formació no formal previstos en la convocatòria.

S’adreça als treballadors que fan l’atenció sanitària inicial i el recolzament emocional i social a múltiples víctimes, preparen i executen els plans d’emergència i traslladen al pacient al centre sanitari útil, prestant atenció bàsica sanitària, psicològica i social en l’entorn pre-hospitalari i hospitalari, mantenint preventivament el vehicle sanitari i controlant-ne la dotació de material.

Instituts participants de l’àmbit Emergències sanitàries Places
Institut Narcís Xifra i Masmitjà (Girona) 100

Tota la informació la trobareu disponible al web d’avaluació i acreditació de competències professionals: http://acreditat.gencat.cat

Preinscripció

Les persones interessades han d’emplenar la Sol·licitud de preinscripció (15 al 24 de març).

Un cop acabat el període de preinscripció, el dia 27 de març es publica el centre on la persona està preinscrita. La persona disposa dels dies 27 de març fins el  2 d’abril, per presentar presencialment al centre la documentació que justifica els requisits de participació. En cas contrari, quedaran excloses del procediment.

Les preinscripcions s’ordenen, de manera diferenciada per àmbits, per rigorós ordre de presentació de la sol·licitud prenent com a referència la data i hora del registre d’entrada, sense perjudici d’aplicar, successivament, les prioritats següents:

a) Persones que van quedar en llista d’espera o excloses per manca de vacant en les convocatòries obertes mitjançant les resolucions ENS/2005/2018, de 3 d’agost i PRE/2920/2018 d’11 de desembre.

b) Persones residents a Catalunya

c) Persones no residents a Catalunya

Terminis:

 • Presentació de la Sol·licitud de preinscripció: del 15 al 24 de març de 2019
 • Publicació de la llista d’aspirants amb el centre on han de presentar la documentació justificativa: 27 de març  de 2019
 • Presentació dels documents justificatius dels requisits d’accés: del 27 de març al 2 d’abril de 2019: Cal lliurar el model “Presentació de la documentació justificativa dels requisits de participació del procediment d’avaluació i acreditació de les competències professionals” i la documentació que l’acompanya.
 • Publicació del resultat de la preinscripció: El 9 d’abril al web de cada centre.

Requisits de participació:

 1. Tenir la nacionalitat espanyola o un dels documents següents:
  – certificat de registre de ciutadania comunitària,
  – targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea,
  – autorització de residència o de residència i treball a Espanya en vigor,
  – sol·licitud de protecció internacional prevista a l’article 16 de la Llei 12/2009, de 30 d’octubre, reguladora del dret d’asil i de la protecció subsidiària.
 2. Tenir  20 anys per les unitats de competència de nivell 2 i 3
 3. Tenir experiència laboral (com a treballador o treballadora assalariat, autònom, voluntari o becari) o haver fet formació no formal, relacionades amb les competències professionals que es volen acreditar. Concretament cal (en els últims 10 anys transcorreguts abans del 28 de febrer de 2019) tenir:
 4. Per unitats de competència de nivell 2 i 3,  3 anys d’experiència laboral amb un mínim de 2.000 hores treballades en total o haver fet almenys 300 hores de formació.

Més informació aquí

http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/fse/presentacion.html