Consell escolar

El Consell escolar és l’òrgan de govern, supervisió i aprovació de temes generals: pressupost, calendaris, horaris, activitats, disciplina, etc. Treballarà en comissions i en gran grup. Les comissions de què constarà seran: comissió permanent i de convivència (règim disciplinari, decisions ràpides, etc.); comissió econòmica i de serveis (pressupostos, menjador, transport, etc.); comissió de seguiment de la formació en centres de treball (FCT) i d’implantació dels nous cicles formatius (seguiment de pràctiques). Aquestes comissions es constituiran cada vegada que es renovi el consell i, en cas de baixes d’algun membre, amb nous representants de l’estament corresponent. Periodicitat de reunió mensual o bimensual.

Segons l’article 148 de la LEC, corresponen al consell escolar les funcions següents:

 1. Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.
 2. Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
 3. Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.
 4. Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.
 5. Aprovar la carta de compromís educatiu.
 6. Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
 7. Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
 8. Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 9. Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 10. Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 11. Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
 12. Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
 13. Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries

COMISSIONS DEL CONSELL ESCOLAR -Narcís Xifra.

COMISSIÓ PERMANENT: Es convoca en cas de reunions extraordinàries per a preses de decisió que requereixin un caire immediat. Membres: Josep Cortada, director. Felip Geli, secretari. Judit Ferrer, cap d’estudis. Isa Pont, professora.
COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA: Analitza els expedients disciplinaris iniciats per la prefectura d’estudis i n’avalua la seva incidència en el centre. Membres: Judit Ferrer, cap d’estudis. Lluïsa Otero, professora. Jordi Rubió, pare.
COMISSIÓ ECONÒMICA I DE SERVEIS: Analitza els aspectes de gestió acadèmica de centre i els comunica ala resta de membres del Consell. Membres: Alina Silva, mare. Felip Geli, secretari. A requeriment, l’administrador de centre.
SEGUIMENT DE FCT I RELACIONS EXTERNES: Comunica al Consell Escolar el desenvolupament  de les relacions escola-empresa en el marc de la FP Dual, la FCT i les mobilitats d’alumnat i professorat.  Isa Pont, professora. Joan Pere Fàbrega, professor. J. M. Sansalvador, pare. A requeriment, la coordinació de mobilitat i FP dual de centre.

La periodicitat de les reunions del CE és aproximadament trimestral. Les comissions es reuneixen internament abans de cada sessió de Consell Escolar.

MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR -Narcís Xifra.

DIRECTOR JOSEP CORTADA HORTALÀ
CAP D’ESTUDIS JUDIT FERRER SASTRE
REPRESENTANT AJUNTAMENT ISABEL MURADÀS VÁZQUEZ
REPRESENTANT PROFESSORAT ISABEL PONT SALA
REPRESENTANT PROFESSORAT VERÒNICA CASTELL LLOMBART
REPRESENTANT PROFESSORAT PAULA ORDIS LLADÓ
REPRESENTANT PROFESSORAT PILI MONTERDE FERRÀNDIZ
REPRESENTANT PROFESSORAT TXELL SATORRAS CATALÀ
REPRESENTANT PROFESSORAT ISAÍ GARCIA SUBIES
REPRESENTANT PROFESSORAT LLUISA OTERO FERNÀNDEZ
REPRESENTANT PROFESSORAT JOAN PERE FÀBREGA MESTRAS
REPRESENTANT ALUMNAT ANTONIO JIMÉNEZ VIZCAÍNO
REPRESENTANT ALUMNAT DAVID TRILLO CONCEPCIÓN
REPRESENTANT ALUMNAT PAU SOLER FERRER
REPRESENTANT ALUMNAT YOLANDA MOLINA CAROL
REPRESENTANT MARES I PARES ALINA SILVA MERIÑO
REPRESENTANT MARES I PARES JORDI RUBIÓ CASADEVALL
REPRESENTANT MARES I PARES JOSEP MARIA SANSALVADOR PROVENSAL
REPRESENTANT AMPA CARME CORTIZO SOLER
REPRESENTANT PAS IMMA CASALS SAGUER
REPRESENTANT PAE ANGI DONADEU FARRARONS
REPRESENTANT MÓN LABORAL JAUME FÀBREGA VILA
SECRETARI FELIP GELI SITJA