BEQUES per a estudis postobligatoris

Us informem que en el BOE núm. 214, de 8 d’agost de 2020, s’ha publicat l’Extracte de la Resolució, de convocatòria de beques de caràcter general per al curs acadèmic 2020-2021, per estudiants que cursen estudis post obligatoris, pel vostre coneixement iperquè pugueu fer-la extensiva a l’alumnat del vostre centre.

Pel que fa a la tramitació, els passos a seguir són el següents:

·         La sol·licitud es complimentarà mitjançant el formulari accessible per via telemàtica a través de la web www.becaseducacion.gob.es

·         No s’ha d’aportar documentació, doncs les unitats encarregades de la tramitació consultaran i obtindran de l’administració corresponent totes les dades necessàries per verificar que reuneix els requisits generals, acadèmics i econòmics requerits. Només en determinats supòsits molt específics s’haurà d’aportar la documentació concreta que se li especificarà en el formulari.

·         Qui al·legui independència familiar i econòmica haurà de justificar que compte amb mitjans econòmics propis suficients que permetin aquesta independència així com la titularitat o lloguer del seu domicili habitual.

·         Qui demani l’ajuda de residència ho haurà de justificar amb la còpia de contracte de lloguer de la vivenda vigent del curs 2020-2021.

·         En qualsevol moment, la unitat encarregada de la tramitació de les beques podrà requerir la presentació de documentació justificativa relacionada amb la sol·licitud de beca.

·         Recordeu que el termini per presentar la sol·licitud telemàtica finalitza l’ 1 d’octubre de 2020 (inclòs).