Diagnosi

Per fer la diagnosi, la comissió digital del centre ha utilitzat tres recursos:

 • Enquesta al professorat, a l’alumnat i a les famílies: la participació del professorat ha estat del 95%, la de l’alumnat del 85% i la de les famílies del 50%. Per determinar les preguntes, s’han analitzat els ítems del pla TAC (veure plaTAC dins la secció Plans de la documentació estratègica) i les àrees digitals que marca el Projecte Educatiu de Centre (alumnat, professorat i centre).
 • Entrevistes amb la direcció del centre i amb el coordinador digital.
 • Revisió externa dels documents de cultura digital i la web del centre.
 • Valoració dels resultats de l’enquesta en un claustre.
 • Sistema d’indicadors que el centre ja recull anualment.
 • Resultats auditoria externa març 2023.

A partir de l’anàlisi d’aquestes eines, es detecten els següents punts forts i punts febles segons diferents aspectes:

Punts forts

 • Infraestructura informàtica al centre i resolució de les incidències.
 • Gestió documental.
 • Acollida digital del docent i l’alumnat.
 • El centre treballa amb 1×1 (portàtil per alumne). Per tant, en acabar 4t els alumnes tenen un gran domini de les competències més instrumentals de l’ús de tecnologies.

Oportunitats de millora

 • Manca de temps per explorar l’ensenyament amb la utilització de recursos digitals.
 • Pràctiques d’avaluació: autoavaluació i coavaluació.
 • Avaluació de la competència digital de l’alumnat en dimensions.
 • Competència digital de l’alumnat: seguretat i eticocívica i avaluació de la informació.
 • No hi ha gestió dels cursos Classroom existents al centre.
 • L’acollida a les famílies i a l’alumnat no està documentada.
 • L’acollida als docents hi manca informació sobre l’acollida digital.