Objectius

Volem ser un centre que faci ús habitual de les eines digitals a l’aula, i amb visió de futur que aconsegueix una millora constant del rendiment acadèmic de l’alumnat, donant resposta a les diferents necessitats de tots els agents implicats: docents, alumnat, famílies, organitzacions i empreses de l’entorn.

S’han planificat objectius, obtinguts a partir de la diagnosi dels punts forts i febles, enfocat a les accions de millora contínua del centre en l’àmbit digital, que es concretaran a mitjà termini (3 o 4 anys).

Els objectius marcats són:

  1. Consolidar l’estratègia digital al centre, integrant-la al projecte de qualitat.
  2. Promoure l’ús de rúbriques per una avaluació formativa als projectes (FP).
  3. Impulsar la robòtica per incorporar-la al batxillerat tecnològic (BATX).
  4. Dissenyar i implementar l’estratègia per assolir la competència digital de l’alumnat a les programacions dels docents (ESO i BATX).
  5. Dissenyar i implementar l’estratègia per treballar la competència digital de l’alumnat (FP).
  6. Crear l’acollida digital de famílies i alumnat per facilitar la inclusió dels nous membres.