Objectius

Volem ser un centre que faci ús habitual de les eines digitals a l’aula, i amb visió de futur que aconsegueix una millora constant del rendiment acadèmic de l’alumnat, donant resposta a les diferents necessitats de tots els agents implicats: docents, alumnat, famílies, organitzacions i empreses de l’entorn.

S’han planificat objectius, obtinguts a partir de la diagnosi dels punts forts i febles, enfocat a les accions de millora contínua del centre en l’àmbit digital, que es concretaran a mitjà termini (3 o 4 anys).

Els objectius marcats són:

  1. Consolidar l’estratègia digital al centre, integrant-la al projecte de qualitat
  2. Promoure l’ús de rúbriques per una avaluació formativa als projectes (FP)
  3. Promoure l’ús de rúbriques per una homogeneïtzació en la correcció dels treballs de síntesi (ESO/BAT)
  4. Dissenyar i implementar l’estratègia per assolir la competència digital de l’alumnat a les programacions dels docents
  5. Crear l’acollida digital de famílies i alumnat per facilitar la inclusió dels nous membres.