Diagnosi alumnat

Punts forts

El centre treballa amb 1×1. Per tant, en acabar 4t els alumnes tenen un gran domini de les competències més instrumentals de l’ús de tecnologies

Punts febles

Hi ha aspectes vinculats a la competència digital que no es vinculen directament a cap matèria o projecte i que, per tant, es treballen molt poc.